. הדס - נכסיו יצליחו ואם אין לו נכסים, תבוא לו ירושה
. הורים - ראה את אביו או אמו (אחר מיתתם)- שמחה תבוא לו
. הליכה - ראה עצמו הולך למקום רחוק- יבואו לו משם מכתבים
. הספד - סימן שמשמים חסו עליו ופדו אותו

- הר
. הרואה הר בחלום- יזכה לשלום
. עמד על ההר- יזכה לגדולה
. עלה על ההר או למקום גבוה- יעלה לגדולה ויש אומרים שיאהבוהו
. ירד מן ההר- תבוא לו רעה
. הר מזדעזע- רעה תבוא לו באותה שנה
. הוא במקום גבוה- יאהבוהו שרים או נכבדים
. עלה בסולם- טובה תבוא לו ולזרעו
. הוא משקיף ממקום גבוה- יזכה לחיים ארוכים

זאב - אויב יקום עליו מהרה. אמר המעתיק: נראה בס"ד ממשמעות הגמרא
. שסימן יפה הוא לו
. זבובים - סימן לגנבה נראה הכוונה שיאמרו עליו גנב או שיגנבו ממנו

- זהב
. סימן לדין, סימן רע לו שעתיד להיכנס בדבר רע עם בני אדם
כסף- רחמים
. מצא תכשיט זהב או מרגליות- יעלה לגדולה
. ראה כלי מזהב או מכסף- יזכה לכבוד
. נפלו לפניו כלי זהב או כסף- בטלו ממנו דברי שונאיו וכן מחשבות שונאיו

. זיתים - יזכה לשם טוב
. זיתים קטנים- יצליח בעסקיו ויפרה וירבה
." אילן זית- יזכה לבנים זכרים - על שם "בניך כשתילי זיתים
. שמן זית - יזכה להבנת התורה
. זכוכית וכל כלי זכוכית- בקשתו תלויה, אולי תתקבל אולי לא
. זכוכית שנשברה- נעשית בקשתו

- זקן
. זקנו גזוז בתער- רע לו
. זקנו גזוז במספריים- טוב לו
. נתלש זקנו- שם רע יצא עליו. רב האי גאון
מי שרואה בחלומו שידו אוחזת בזקן של אדם חשוב, או ששולח ידו לאחוז
. בו- ידע שהוא בשלמות עם העליונים וישליך תחתיו כל אלו המצערים אותו. זוהר הקדוש

. זרועות - זרועותיו לבנות- יאהבוהו אנשים גדולים
. זרועותיו מכוערים או מלוכלכים- אוהביו דוברים עליו שקרים
. זרועותיו נפלו- סימן לעת רעה שתבוא לו
. חוטם (אף)- נחתך או נשר- חרון אף נסתלק ממנו
. חולה - ראה עצמו חולה- שנה שמחה תהיה לו
. חזיר - פרנסה טובה מזומנת לו
. אכל בשר החזיר- יזכה לעושר ויש אומרים יזכה לטובה
. רכב על חזיר- ישמור עצמו מאויביו

חזן - הוא עומד חזן- אם ראוי להיות חזן יזכה לגדולה
. ואם אינו ראוי- חרפה תהיה לו

- חיות
. חיות גועות טורפות- יבוא לצרה או לחולי- גם סימן לאוייבים
. חיות רצים- סימן שתהיה מריבה בין האומות
. עומד בצד החיה- קרובו הוא אויבו
. חיה מתה- אויבו ימות
. חיות שבעטו בו- כזבים נאמרו עליו

- חלב
. יזכה למזל טוב ולעושר
. שתה חלב של צבי או איל- יזכה לבן זכר ולגדולה
. שתה חלב של סוס- ימצא ממון
. שתה חלב של עז- יזכה לפרנסה טובה
. שתה חלב בהמות חמוץ- רע לו
. שתה חלב בהמות מתוק- טוב לו
. ראה עצמו חולב צאן או עיזים- עוזר יהא לו
. מכר חלב- יזכה לגדולה

- חמור
. יצפה לגאולה- כי המשיח יבוא רוכב על חמור
. רכב על חמור לבן- תבואלו טובה מהרה
. רכב על חמור של מלך- יזכה לגדולה
. רכב על חמור בלי מרדעת- יחלה ויפסיד
. רכב על חמור עם מרדעת- ברכה תבוא לו
. רכב על חמור ונפל ממנו- סימן לרוע או לעניות
. היה חורש עם חמור שחור- יבוא לו הפסד בביתו
. חמור בועט בו- תבוא לו מתנה מאדם גדול
. אכל מבשר החמור- סימן לרוע או לעניות
. חתול- יזכה למלבושים נאים. רב האי גאון

. ט' - ראה אות ט' בחלום- סימן יפה לו
. טובל - ראה עצמו טובל בים- יזכה לשקט ונחת
. טיט - שט שוחה בטיט ורפש- צרה תבוא לו וינצל ממנה
. נטבע בטיט- סימן לחולי או אבדת ממון
. עבר על טיט ורפש- סימן למריבה
. ידיים - אינו צריך למעשה ידיו- הכוונה שיסתדר משמים בלי להצטרך השתדלות רבה

- יונים
. ראה יונים וצד אחד מהם- יזכה לבנים
. קשר אחד מהיונים- ירושה תבוא לו
. צד יונה נקבה- בת תהיה לו
. יונים סביב מיטתו- פגם עם הרבה נשים
. צד בני יונה- בנים זכרים יהיו לו

. יחף- ראה עצמו יחף- יורה על הפסד מסוים

- יין ושכר
כל מיני משקה יפים לחלום חוץ מן היין, יש שותהו ורע לו
. ויש שותהו וטוב לו. אמר רבי יוחנן: אם תלמיד חכם הוא- לעולם טוב לו. חז"ל
. השותה יין- אם תלמיד חכם הוא, טוב לו
. שתה יין מרוקח בתבלין- סימן להפסד
. ראה חבית של יין- שמחה גדולה מזומנת לו
. הוא מזומן או יושב במשתה יין- חולי או הפסד יבואו לו
. ואם לא שתה עמהם- ינצל מחולי
. ראה עצמו שיכור- יזכה להרוויח
. שתה שמרים של יין- כאב גדול יבוא עליו
. ראה יקב בחלומו- סימן לגשמים
. שתה שכר חיטים- יזכה לרפואה וממון
. שתה שכר תבואות- יזכה לטוב ועושר
. סחט ענבים ושתה את המיץ- יזכה לטוב ויש אומרים יזכה לעושר

- ים - מעין, מים
. מים של ים רוצים להטביעו- יפול ביד אויביו וירעו לו
. ראה שחסר הים- שר באותו מקום ימות
. הלך ברגליו בים- לא ילך ברגליו למקום אחר באותו יום
. הנהנס לאגם- יהיהראש ישיבה
. שתה מי גשם- יזכה לשמחה
שתה מים חמים- יזכה לטוב
. שתה מים קרים- יתקרר בעצמו ויש אומרים ירבה ממונו

. ראה מרחץ- ינצל מצרה ויש אומרים יזכה לטובה
רחץ במים חמים- צרה תעבור עליו
. רחץ במים קרים- ימעטו צרותיו ויבואו לו בשורות טובות
. רחץ במים פושרים- שמחה תבוא לו
. נכנס למרחץ- ינצל מאנשים רעים
. ראה עצמו בעל המרחץ- יזכה לגדולה

. שט ושוחה בנהר או בים- יזכה להתרוממות או יהנה ממלך גדול ורב
. שט במעיין- יתחבר עם איש צדיק
. שתה מהמעיין- הנאה טובה מאוד תבוא לו
. ראה שנטבע בים או בכל מקום מים- חולי או מות יגיע לו
. רחץ בים והמים עכורים- סימן שיריב עם אדוניו

. יענה- בת יענה- נראה בס"ד שהוא סימן לטוב
. רדף אחרי יענה- ירדוף אחר העושר ולא ישיגו
. רכב על היענה- יזכה לגדולה
. יעקב אבינו- חיים יתווספו לו. זוהר הקדוש
יער - הנכנס ליער- יהיה ראש לבני כלה- הכוונה שיזכה להיות ראש
. לאותם שלומדים בזמנים מסוימים
. ראה אילנות רבים נעקרים- סימן למלחמה ופחד
. ראה אילנות גבוהים- יזכה לשלום ולשובע

- ירח
. סימן טוב לו
. ליקוי ירח- קצף יהיה על אותה מדינה- כעס משמיים
. הוא נושק עם ירח- סימן שיבוא על אשת ישראל שנמשלה לירח
. הירח בארץ- טובה תבוא לו


ה מ ש ך -->