- ירקות
. כל מיני ירקות יפים לחלום, חוץ מראשי לפתות, בצלים ושום. חז"ל
. אכל ירקות הנאכלים בשולחן- יזכה להרוויח ולחיים טובים
. מכר ירקות - יתמעט משאו ומתנו
. ראה בידו חיטים ירוקים או אפונה- יזכה להרוויח
. כרוב ושאר מיני תבשיל- יזכה לטוב ולעושר
. אכל אבטיחים או קישואים- חלאים יבואו לו
אכל בצלים חיים או מבושלים- סימן לכאב
." דלעת בחלום- סימן שהוא ירא שמיים מאוד- ככתוב "דלו עיני למרום
. ראה עצמו בשדה של ירקות- יזכה לעתיד טוב

. יושן - ראה עצמו יושן בחלומו- סימן טוב לו
. כבש - סימן טוב לו

. כוכבים- הרואה כוכבים בחלומו- ירוויח
כוכבים סדורים- ימצא טוב
. כוכבים שנפלו- עם גדול ימותו במלחמה. רש"י
. כוכבים שאורם דועך- יברח מן המחלוקת

- כלבים
. ישכים ויאמר: "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". חז"ל
. כלבים רצים- הבריות מדברים עליו רע
. שוחק ומשחק עם כלבים- אויביו יאהבו אותו
. כלבים נובחים מולו- תקום עצת אויביו
. כלב נובח אחריו- אויביו יארבו לו
. כלב נשך אותו- אויביו ינצחו אותו
. כלבים רודפים אחריו- מחפשים אותו אויביו או יאנוס אותו מושל הארץ בדבר מסוים
עלה על הכלב- ינצח אויביו
אכל מבשר הכלב- אויבו חלף עבר
. הרג את הכלב- אויבו נבלם וחלף

- כסף
. יש אומרים כל מן כסף שבא לאדם בחלום, טוב לו
ראה כסף- יזכה לטוב
כסף וזהובים- ירוויח
. מטמון של כסף- הנאה גדולה תבוא לו
כל מיני כסף- יזכה לטוב
. מצא כסף או כלי כסף- יזכה לטוב

. כרם - אשתו תהיה מעוברת
. נטע כרם- יזכה לטוב
ראה כרם שאין בו ענבים והלך בתוכו- סימן לאבלות
. וכדאי שיעשה תשובה ויתן פדיון נפש וירחמוהו משמים
. כרעיים - ראה אחד מכרעיו חתוכה- יפול לחולי גדול ויתרפא
. כתר- כתר מלכות בראשו- יזכה לטובה במהרה
. נלקח הכתר מראשו- מזלו ירד
. ראה כתר מוכסף או מזהב- אם הוא אמן- טוב לו. אם לא- רע לו

. לבוש - עיין ערך בגדים
. לביא - עיין ערך אריה
. לבנה - עיין ערך ירח
. לולב - אין לו אלא לב אחד, לאביו שבשמים
. אמר המעתיק: שמעתי מצדיק אחד שהלולב נראה כולו מכוון כלפי מעלה בדרך גדילתו
. עוד נראה שאותיות לולב הם לו-לב

. לחיים - לחייו נשרו- סימן שיועצי רעתו מתים. ויש אומרים סימן לא טוב הוא
. לחם - אכל לחם סולת- נשמעה תפילתו
. אכל לחם- שם רע יצא עליו
לידה - ראה שאשתו יולדת- אחד מקרוביו ימות
. אישה שפתאום יולדת - אחד מקרוביו ימות

לימון - נראה בס"ד שסימן יפה לו. עוד נראה שמרמזין לו משמים להסתפק
. במועט מעניני עולם הזה
. אכל לימון- סימן לעניות. רב האי גאון
. מטבע- מטבע שלם- יזכה לעושר
. מטר - עיין ערך גשם
. מיטה- מיטה מוצעת או שנשען על מיטה- יזכה לטוב
. מים - עיין ערך ים

. מלאך המוות- דיבר עם מלאך המות- יחלה ויתרפא
. מלאך המוות על ראשו- סימן שימות ויעשה תשובה ויתוודה ויתן פדיון לצדקה ומשמים ירחמוהו

. מלך - יצפה לגאולה
. דיבר עם מלך ונתן לו שלום- סימן שהמלך אוהב אותו
. כעס המלך עליו - סימן שהמלך שונאו
. נחלף המלך- סימן לקצף גדול שיהיה על בני הדם
. מלמד- ראה עצמו מלמד נערים- יזכה להיות שר וגדול
. מעיים - סימן לעושר
יצאו מעיו- יקבור בניו. וטוב שיבקש אותם לעשות תשובה וליתן פדיון עבור נפשם
. ומשמים ירחמוהו

. מעיין- ראה עצמו שוחה במעיין- יתחבר עם צדיק
. ראה מעיין או שתה ממנו- הנאה תבוא לו

. מצח - נראה שסימן הוא לעזות וחוצפה, ומרמזין לו משמים שיתחזק בעזות לקדושה
. מצחו שבור- סימן לצרה

- מציאה וכן אבדה
. מצא מציאה- אם עשיר הוא- סימן לעוני
. אם עני הוא- סימן לעושר
. מצא זהב או מרגליות- יעלה לגדולה עם המלך
. מצא כלי ברזל- מריבה תהיה לו עם משפחה גדולה, ונראה ממשמעות חז"ל שסימן טוב לו. המעתיק
. מצא פרוטה של נחושת- מחלוקת תהיה לו, ונראה ממשמעות חז"ל שסימן טוב לו
. מרגליות- יזכה לכבוד ולגדולה ויש אומרים שיוריד דמעות
. מצא מרגליות- יעלה לגדולה עם המלך
. מרור - סימן לא טוב הוא
. אכל מרור של פסח - סימן שיזכה לפרנסה טובה. כן נראה בס"ד
. משפט - ראה עצמו נידון במשפט וניצול- ירמוז לצרה

, משקה - כל מיני משקים משקאות יפים לחלום, חוץ מן היין
: יש ששותהו- ורע לו, ויש שותהו- וטוב לו. רבי יוחנן אמר
. אם תלמיד חכם הוא- לעולם טוב לו. חז"ל

- מתכת
אמרו חז"ל: כל מיני מתכות יפים לחלום, חוץ מפסולת של מתכת
. ומעדר וקרדום. ומסבירה הגמרא שמדובר אם ראה את המעדר והקרדום עם הקת שלהם

- מתים
. אם הוא בריא- לא יפחד כלל
. אם הוא חולה- סימן לא טוב הוא
. מת בבית- סימן יפה לבית
. מת אוכל ושותה בבית- סימן טוב לכל בני הבית
לקח המת נעליים או סנדלים ויצא- סימן רע לאותו בית
וסימן הוא לאחד מבני הבית שיצא מן העולם. ונראה בס"ד שכדאי לו להתענות ולעשות תשובה
. ופדיון נפש ומשמים ירחמוהו
. קרובו שמת מחבקו ומנשקו- יזכה לעושר גדול
. קרובו שמת נושך אותו- צרה תבוא לו
. מת נתן לו משהו- יזכה להרוויח
. מת נתן לו דבר ששמו מתחיל באות נון או בלמד - ל'- יבוא לעניות
. הוא רוחץ מת או הלבישו או הרים אותו- ירד מגדולתו
. הלך אחר מיטת מת- סימן שיזכה להתקרב לאל יתברך
. ניחם אבלים- יזכה להתקרב לאל יתברך בזכות מעשה טוב שלו
. הוא הורג אדם- נס יעשה לו
. הספד על מת- חסו עליו משמים והצילוהו
. ראה בית קברות- סימן למעשים מכוערים
. מת נתן לו כלי ברזל או כלי מלחמה- יזכה לבטחון ולא יתירא
. תכריכים של מת- יתקרב לאל יתברך בזכות מעשה טוב שלו
הוא נקבר- ימסר ביד אכזר, וטוב יעשה שיכניע עצמו מאוד וישוב בתשובה
. ויתן פדיון לנפשו ומשמים ירחמוהו
ראה עצמו מת- יתקרב לאל יתברך בזכות מעשה טוב שלו
. אמר המעתיק: שמעתי שסימן הוא לחיים ארוכים וקצת משמע כן מהזוהר הקדוש
. ראה עצמו בארון ובקבר- צרה תבוא לו ואולי ינצל ממנה

מתענה- ראה עצמו מתענה- סימן לא טוב הוא
ונראה בס"ד שכדאי לו לתרום מאכלים לעניים, בפרט לתלמידי חכמים
. ויעשה תשובה ויתן פדיון לנפשו ומשמים ירחמוהו

. מתפלל- ראה עצמו מתפלל- סימן יפה לו

. נ' - ראה אדם שיש בשמו אות נ'- כאילו ראה שכינה
: ויש אומרים שרק כשראה שני נוני"ן בשמו (כמו יהונתן או יוחנן). אמר המעתיק
אות נון נ'- ירמז על השכינה כמבואר בכמה מקומות
. עיין בתורה א' בליקוטי מוהר"ן


ה מ ש ך -->