. פורח- ראה עצמו פורח באויר- ילך למרחוק

- פיל
. פלא נעשה לו- והמדובר על פיל עם אוכף
. פילים - פלאי פלאות נעשו לו- אם ראה פילים עם אוכף
. רכב על פיל- יעלה לגדולה
. הרג פיל- מלך גדול יהא נהרג
. ראה (או רכב) על פיל בלי אוכף- סימן לא טוב הוא

- פירות
. כל מיני פירות יפים לחלום, חוץ מתמרים שלא הבשילו כל צרכם. חז"ל
. ראה בכורי פירות- הכוונה לראשונים שצמחו- יזכה לגדולה
. פירות באילן- יזכה למעלה טובה לפני המלך
. פלפלים - יזכה למעלה טובה


. פלישתים- ראה עצמו בארץ פלישתים- עשה מעשה שהקב"ה יקרבהו
. פנחס- פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן בחלום- פלא נעשה לו

. פרד- רכב על פרד או פרדה- צרה או עניות תבוא לו. רב האי גאון
נפל מעל הפרד- ימות באותו זמן. אמר המעתיק: טוב שיסע לקבר צדיק גדול
. ויעשה וידוי ותשובה ויתן פדיון נפש גדול ומשמים ירחמוהו
. אכל בשר פרד- יקח ממון אסור
. ראה פרד של מלך- יזכה לגדולה
. פרה ושור- פרות- יראה במפלת אויביו והצלחה תהיה לו
. שוורים רועים בשדה- יזכה לשמחה ולהרוויח
. שוורים ישנים- עצלות וזמן קשה יבואו לו
. פת - עיין ערך אוכל

. צאן- הוא רועה את הצאן- יזכה לשררה ולגדולה או לריבוי בנים
. קנה צאן- יזכה להרבה בנים ובנות
. שתה חלב צאן- מזונותיו ירבו
. הוא חולב צאן- יזכה לעושר

. צבי או איל- כל מיני חיות יפים לחלום, חוץ מהטורפים
. נתנו לו צבי במתנה- יזכה לטובה גדולה
. רכב על צבי- עשה עברה שהכעיס כלפי שמים

. צבע- כל מיני צבעים יפים לחלום, חוץ מן התכלת. חז"ל
. צוואר- ראה עצמו רוכב על צוואר אדם- יזכה לנצח אויביו
. צוואר בחלום- נראה בס"ד שמרמזין לו להתפלל על חרבן בית המקדש
. צימוקים - יזכה להרוויח

- ציפור
: ראה ציפור או ציפורים בחלום ישכים ויאמר
." כציפורים עפות כן יגן ה' צבאות על ירושלים"
. ראה ציפור- יזכה לטוב ולשלום
. ציפור בידו- תשורה טובה תבוא לו
. תפס ציפור בידו וברחה- סימן רע לו, ויתענה ויעשה תשובה בכל לב ומשמים ירחמוהו
. ראה ציפורים ואכל אחד מהם- סימן טוב לו
. נשך אותו ציפור- לא יצטרך לבני אדם
צלחת- אכל בצלחת וקינח מה שבתוכה- אבד מזלו מן העולם
. ויעשה תשובה והטבת חלום, וטוב שיחליף שם או מקום מגורים
. צמר- צמר לבן- שמחה וששון יבואו לו
. צנון- אכל צנון- יזכה לרווח וחיים טובים
. צמח צפרן- יזכה לחכמה
. צר- ראה עצמו במקום צר- ירוויח ויזכה לחכמה

קאת- סוג ציפור- יחלה ויתרפא
. קאת על ביתו- אבל יהא לו
. שחט קאת או שמע קולו- סימן טוב לו
. אכל בשר הקאת- הפסד יבוא לו
. נשכו הקאת- טובה וגדולה תבוא לו

- קברות
. סימן שמעשיו לא טובים
. קוברים אותו- ימסר ביד אכזר
. לן בבית קברות- סימן שילין בבית האסורים
. רואה עצמו בתוך הקבר- צרה תבוא לו ואולי ינצל ממנה
. הוא מת- סימן שיזכה לחיים
. קדיש- הוא עונה "יהא שמיה רבא וכו"- מובטח לו שהוא בן העולם הבא
. קומה- ראה שגדלה קומתו- יחיה שנים רבות
קורה- קורות ביתו שנפלו- מישהו מהמשפחה ימות
. ויעשה תשובה הוא ובניו ויתנו פדיון נפש ומשמים ירחמוהו

. קישואים - בקשתו תלויה- תפילתו אולי תתקבל אולי לא
. נשתברו קישואים- נעשתה בקשתו
. אכל קישואים- חלאים יבואו לו
. קמח- תפס קמח בידו- יזכה להרוויח
. קנה -קנים- יצפה לבינה ולחכמה

קריאת שמע- הוא קורא קריאת שמע- ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו
. ע"ה אלא שאין דורו זכאי לכך

. ראש - ינצל מכל צרה
רחץ ראשו בחלום- ינצל מכל צרה
גילח ראשו- סימן יפה לו
. הוא אוכל ראש אדם- יבוא לו חולי שיאכל כל אשר לו

. ראש השנה- תקע בשופר בראש השנה- יצום ויבקש רחמים כי עוונותיו תלויים עליו
רגליים- נחתכו רגליו- סימן שילך למקום רחוק
. נראה בס"ד שמרמזין לו משמים לתמוך באלו שעוסקים בתורה
רוח- הרוח נשאה אותו למעלה- יזכה לשררה. ויש אומרים שממון יבוא לו
. ויש אומרים שמחה תהיה לו
. רועה- הוא רועה עיזים- בניו ובנותיו ירבו. ויש אומרים שר גדול יהיה

- רחיצה
. רחץ במים חמים- צרה תבוא לו
. רחץ במים פושרים- שמחה תבוא לו
. רחץ במים קרים- צרותיו ימעטו ויבואו לו בשורות טובות
רחץ בנהר- סימן לא טוב. ויש אומרים יזכה לחברים טובים
. רחץ במעיין- סימן טוב לו
. רחץ בבית מרחץ- צרה תבוא לו, ויש אומרים שינצל מאנשים רעים
. רחץ בים - יזכה לשקט
. רחץ את ראשו- יהא ניצול מכל צרה

- רימונים
. רמונים קטנים- יזכה לפריון בעסקיו
. רמונים גדולים- ירבו עסקיו ורכושו
. פלחי רמונים- אם תלמיד חכם הוא- יצפה לתורה. ואם עם הארץ הוא- יצפה למצוות

. רעמים- רעמים וברקים עם גשם- טובה תבוא לאותה מדינה
. רעמים בלי גשם- סימן לדור שעושים חטאים וכועס עליהם הקב"ה

. רץ- הוא רץ- סימן טוב לו
. הוא רץ בים ונטבע- סימן שיפול ביד מלך רע שירע לו

- שדה
. הוא בשדה עם נטיעות- יבוא לו עתיד טוב
. גינה ואכל ממנה ירקות- שם רע יצא לו או אשתו מזנה אחריו
. שדה חטים- יזכה להרוויח כסף וזהב. אמר רבה בר חנה: יראה שלום
. הוא מלקט תבואה מהשדה- יזכה לפרנסה ברווח
. שועל - יזכה לשנה טובה ויש אומרים סימן לחולי
. אכל שועל- יזכה להרוויח

- שופר
ראה שופר בחלום ישכים ויאמר: "והיה ביום ההוא יתקע
בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור והנדחים מארץ
. מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" חז"ל

- שור
. ראה שור- יזכה לטוב או יעלה לגדולה. רב האי גאון אמר שיזכה לשם טוב
. רכב על שור שחור- יזכה לגדולה
רכב על שור ונפל מן השור- מוות יבוא לו בקרוב. ויעשה הטבת חלום וישוב בתשובה גדולה
. ויתן פדיון נפש ומשמים ירחמוהו
רכב השור עליו- באותה שנה ימות ויעשה הטבת חלום וישוב בתשובה שלימה
. ויתן פדיון נפש ומשמים ירחמוהו
. הוא רכב על שור- יזכה לעלות לגדולה
. שור בעט בו- ילך בדרך למרחוק
. קבוצת שוורים- יראה במפלת אויביו
. השור מניק אותו חלב- יזכה לשנה טובה והנאה גדולה
. שור נשכו- יסורים יבואו לו ויש אומרים יחיה שנים רבות
. הוא נשך את השור- יאבד אבדה בדרכים
. השור רמס אותו- יחלה בחולי גדול
. אכל בשר השור- יזכה לעושר
. שור נגח אותו- יזכה לבנים זכרים שמתפלפלים בתורה
. ראה שור עם עגלה- יתבשר טוב
. שוורים רועים בשדה- יזכה לשמחה וירוויח

. שיכור- ראה עצמו שיכור- יזכה להרוויח


ה מ ש ך -->