עוד טיפה שמיים וארץ מוריד טל ומטר רוח סערה עושה דברו
והארץ נתן לבני אדם
טיפה אחת בים מה רבו מעשיך 'ה
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך
מה  רבו  מעשיך השם ארץ מצרים
דוד מרועה צאן למלך ישראל
מדרגות לעולם הבא
תותח האהבה ואת-שועתם ישמע ויושיעם רוח סערה עושה דברו הללוהו ברקיע עוזו משברי ים אדיר במרום  יי
יש דברים נסתרים לא נבין לא נדע תקע בשופר גדול צדיקים והגית בה יומם ולילה ולומדי תורתך לשמה
מתכוננים לשבת קודש כוחה של התפילה
אחרית הימים - המשיח הגיע נפלאות הבריאה ועץ הדעת
הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד עושה ירח למועדים השער לעולם הבא מסע הנשמה וגלגול נשמות