דוגמא להצלחת אדם ביום הולדתו

במסכת ברכות (כ"ח, ע"א) הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן עזריה, שבאותו יום שמינו אותו לראש הישיבה
היה בן שמונה-עשרה בדיוק. אשתו אמרה לו: הרי אין לך שערות לבנות, ואין זה מכובד שבראש החכמים
יעמוד איש צעיר שעדיין לא הלבין שערו. ואז התרחש לו נס והפכו לו שמונה-עשרה שורות של שערות ראשו
. ללבן. והגמרא מספרת שהיה לו נס היות שמזלו היה חזק באותו יום שהיה יום הולדתו

בספר "דברי חלומות" (אות כ') כתוב כי ביום שהאדם נולד בו אז הוא בתוקף מזלו, ואין לו לירא באותו יום
בכל שנה משום דבר שיורע מזלו אז. מכאן שביום הולדתו של אדם אפשר לעשות פעולה מאגית לשינוי
. ומצליחים בזה מאוד כי המזל ביום ההוא משתייך לאותו אדם

כתב בעל "ערבי נחל" (פרשת כי תצא): האנשים שנולדו באותו רגע, על-פי רוב המקרים יהיו דומים אחד לשני
בכל העניינים משום שנולדו במזל אחד. מה שלא כך, הנולד בשעה שאחריה שוב לא יהיו דומים כל כך, אך
בכל אופן יהיו דומים קצת. לגבי אותו חודש יהיה דמיון פחות, וככל שמרחק הלידה גדול יותר בזמן, כך יפחת
. הדמיון בין האנשים

בגמרא (קי"ב, ע"א) כתוב: "תנו רבנן שבעה דברים ציווה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו... והוי משתדל עם
האדם שהשעה משחקת לו". כלומר, תצטרף ותתחבר עם אדם שהשעה משחקת לו משום שהוא מצליח
. במעשיו כוונת הגמרא היא לעשות איתו שותפות
." רש"י אומר: "על-ידי תפילה וזכות משתנה המזל

? האם יש תיקון למזל

.( רבי חנינא מודה כי המזל - מרע לטוב ישתנה, ורק מטובה לרעה לא ישתנה (שבת קנ"ו, ע"א
האדם אינו אנוס על המזל. ואכן יש תיקון למזל. האדם לא יכול לטעון כי המזל הביאו לעשות רע, כי בידו
לתקן את מזלו, ויתרה מזו, ניתן לעשות את מה שמראה המזל ולבחור בדרך ציווי ד' והמצוות, באותה מסגרת
. של המזל של אותו אדם


? על-ידי מה המזל משתנה

. א. המזל משתנה על-ידי זכות גדולה
ב. יש כוח לישראל להפוך את המזלות ולתקנם הגם שהראה המזל עליו בעת הליכתו שהוא ימות
. (' אור החיים הק)

. הריטב"א אומר: א. לא בזכות לגמרי תלוי הדבר, אלא אם יש מזל
. ב. זכות גדולה מבטלת את המזל, אך לא כולם ראויים לכך אלא רק צדיק גמור


? כשהמלאך שומר את מזל האדם, המזיק לא יכול לפגוע בו

ב"ספר חסידים" (סימן תתשס"ב) כתוב: "לכל אדם יש מזל ברקיע לפי שענייני האדם ביד מלאך מזלו, ובעוד
שמלאך מזלו אצלו, אין מזיק יכול להתקרב אליו, וכי נגזר על מזל השומר את האדם, שולחין לו מלאך אחר
: ומיד סר מעליו והמזיק מוכן - לכן קול אומר על כל בריה בשעת הזמן" כלומר, אומר דברים כגון
. כבר הגיע זמן של פלוני לגדולה, לעלות, ליפול ולהיכשל, או להימלט, כמו שרואה בצורות המזלות

הרעת מזל

א. רבא חושש שלא יורע מזלו. במסכת נדרים (מ', ע"א) מסופר על רבא שהרגיש חולשה בגופו, וביום הראשון
למחלתו הוא אמר לבני ביתו: "אל תגלו לאיש שאני חולה כדי שלא יורע מזלי", אך כאשר הורע מצבו אמר
, להם: "צאו והכריזו בשוק שאני חולה שכל השונא אותי ישמח במחלתי שנאמר: בנפול אויבך אל תשמח
." ונאמר אחריו: פן יראה ד' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו, ומי שאוהב אותי יבקש עלי רחמים
המסקנה - שכל עוד לא יודעים שאדם חולה ואין הדבר נודע לרבים. יכול אותו חולה להתרפא מיד, אבל
. כשאומרים שהוא חולה, הרי זה בבחינת ברית כרותה לשפתיים, שעצם הדיבור הוא כפתיחת פה לשטן

. ב. רבא מבקש מאחיו שיאמר למלאך המוות שלא יצער אותו, ואינו עושה זאת בעצמו מכיוון שהורע מזלו

במסכת מועד קטן (כ"ח, ע"א) שרב שעורים, אחיו של רבא, ישב ליד רבא וראה שהוא גוסס. ביקש רבא מאחיו
?" שיאמר למלאך המוות שלא יצער אותו, שאל אותו אחיו: "וכי אין אתה חברו של מלאך המוות
." ענה לו רבא: "כיוון שנמסר ואבד המזל שלי שנגזר עלי למות, שוב אין מלאך המוות שם לב אלי

הגמרא במסכת בבא בתרא (צ"ו, ע"א-ע"ב) אומרת: "מזלו של בעל היין גורם לו שיחמיץ". כלומר - היין על
. כתף בעליו קופץ. מזלו וחטאו של בעל היין גורם ליין שיחמיץ

( עוד דוגמא למזל רע - מעשה שהמזל גרם לטעותו של הדיין המומחה. הגמרא במסכת סנהדרין (ל"ג, ע"א
אומרת שמזלו הרע של אדם שבא להתדיין בפני הדיין, גרם לדיין לטעות, ומבטלים את פסק הדין, וחוזרים
. לבית הדין לדון בדבר שנית


כוח התפילה והצדקה

." ב"ספר הזכרונות" כתוב: "על-ידי תפילה וזכות, הקב"ה משנה הטבע והמזל
בכוחה של התפילה לעשות מופתים. משה עשה מופתים על-ידי התורה וכן אליהו הנביא, וכם כל מופתי
.( אלישע היו על-ידי התפילה (צדקת הצדיק

." בקידושין (כ"ט, ע"ב) כתוב: "רב אחא בר יעקב הרג את השד שהיה מזיק לתלמידי חכמים על-ידי תפילתו
. הריגת השד על-ידי תפילתו של רבא אחא אינה נקראת נס משום שהתפילה מועילה כדרך בטבע
.( המהרש"א שם)
." הזוהר אמר: "המוריד דמעות לפני הקב"ה, אף שכבר נגזר עליו עונש, יקרעו גזר דינו

? נשאלת השאלה מתי מותר לאדם לבקש מהשם יתברך על הרווחה והעושר? מתי מנכין מזכויותיו ומתי לא

והתשובה - מי שמכיר בעצמו שהוא צריך רווחה ועושר לשם עבודת ד', יכול לבקש על עושר, ואדרבא - אם
. מתכוון לשם שמים, נחשבת הבקשה לזכות ומוסיפין השתדלות זו לזכויותיו

חיי אדם קצבתם ואריכות חייו

הגמרא במסכת יבמות (מ"א, ע"ב) מתייחסת לסוגיה במסכת יבמות "את מספר ימיך אמלא" יש מחלוקת
. תנאים - רבי עקיבא סובר שאם האדם זכה, משלימים לו את קצבת ימיו. לא זכה, מפחיתין לו ממסכת ימיו

. מנחת ביכורים - כאשר אדם נולד פוסקים לו את ימי חייו
כתב האור חיים - "חיי כל הנבראים הם קצובים וחרוצים מיום הלידה, ככתוב ב - (איוב י"ד): "אם חרוצים
." ימיו..." כלומר - הם ימים הקצובים לו מיום היותו

." במסכת חגיגה כתוב - "יש ואדם מת ואין בידו עוון ולא היה לו משפט לספות
, במשנה באבות (פרק ד', משנה כ"ב): "על כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי
." ועל כרחך אתה מת


הגורל

. א. גורל - עצמים, או אבנים מסומנים, שעל-פיהם ביקש האדם הכרעה או פתרון בדבר המוטל בספק
. ב. גורל - מנת חלקו ומה שצפוי לו לאדם מיום שנולד ועד יום מותו


? האם המקורות מתייחסים לגורל

, בפרשת פנחס (פרק כ"ו, פסוק נ"ה) כתוב: "אך בגורל יחלק את הארץ", וכן כתוב (בפרשת פנחס פרק כ"ז
פסוק כ"א): "ושאל לו במשפט האורים לפני ה' על פיו יצאו ועל פיו יבואו", כלומר, בני ישראל, כשהיו
. בספקות מסוימים, שאלו בגורלות

יהושוע גילה בעזרת הגורל מה שנלגח מן החרם. במסכת סנהדרין (מ"ג) מסופר על עכן שאמר: "בגורל בא
עלי, אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור אתם, אם אני מטיל עליכם גורל על אחד מהם הוא נופל, אמר לו
." בקשה ממך - יהושע אל תוציא לעז על הגורלות שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל

, בספר יונה (פרק א', פסוק ז') כתוב: "ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו
." ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה

. המן הרשע הפיל פור הגורל כדי לדעת באיזה יום ובאיזה חודש טוב לו להשמיד את היהודים

אמונות תפלות בנושא המזל

החוט האדום - זוהי תופעה שפשטה לאחרונה. לא רק שהוא מעשה האמורי ומעשה קשירה וסגירה, אין בו
, לא ברכה ולא קדושה! אלא דרך להרוויח מפקעת חוטים שעולה עשרים שקלים, ועליה לוקחים יותר כסף
. בתואנה של מצווה ותרומה! יש להבהיר שמי שחולה ושוכב על ערש דוי, סובל יותר בגלל החוט הזה
הוא מוסיף כח לסטרא אחרא (כוחות האופל והרשע), והחוט האדום בא מצד הדינים הנשלטים בצבע הדין
. האדום שבו
!! אין להסכים לקשור שום חוט על היד. אין בזה ברכה

האמונה במנעול ומפתח - יש המחלקים או מייעצים לקנות מפתחות ומנעולים ל"פתיחת המזל" ובכן, במנעול
המסוגל כביכול לפתוח את המזל לרווקים, יש משום כישוף. אין בו תועלת כלל למציאת זיווג שנקבע לו לאדם
עוד בטרם היוולדו! סגולות אלה כתובות בספרי קבלה וסגולות. יש בספרים רבים טעויות והעתקות מספרי
גויים ומנהגיהם וזו תוצאה של ישראל שוכן בגויים. יש רבנים הטועים אחר הטעויות בספרים ובמקום
. לחקור, טועים ומטעים את הרבים בלי ידיעתם
! לא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא יצטרך למנעול כדי שרווק יתחתן

עם ישראל האהוב צריך להבין כי רק התורה הקדושה ואמונה שלמה ומוחלטת בקדוש ברוך הוא, תצליח את
. דרכיו! ותבטל מעלינו כל מיני פורענויות וגזירות קשות

! רק אז נינצל מכל אויבינו הנראים ושאינם נראים ומכל מיני קטרוגים


? כיצד נערך הגורל

לוקחים קלפי ומכניסים בה פתקאות נייר כתובות באותו עניין שצריך החלטה. מערבבים את הפתקאות בקלפי
בלי להסתכל, ובעלי הגורלות לוקחים כל אחד פתק. מה שכתוב באותו פתק, זה מנת חלקו וגורלו של אותו
. אדם
לסיכום - גם אם הגורל הוא רצונו של הקב"ה, והגורל הבסיסי קבוע מראש, ניתנה לנו דרגת חופש כמעט
. בלתי מוגבלת לקבוע את אופיו של תהליך התיקון בחיינו

דוגמא לגורל מחיי היום-יום

, כדי להבין מהו הגורל, אפשר לחשוב על מקרה של אדם הקונה דירה מקבלן בניין, הדירה מתוכננת מראש
. ואין אפשרות להרחיב או להקטין בהזזת הקירות החיצוניים
כשנכנס להתגורר בדירה שרכש על-פי תוכנית וחוזה רכישה, מתברר שהדירה אינה מתאימה לצרכיו, לדוגמא
. חדר השינה החדש אינו מכיל את מה שהכיל חדר השינה בבית הישן, כמו כן המטבח קטן מדי, והסלון צר
מה עושים? למרות המגבלות בקירות החיצוניים שאותם לא ניתן להזיז, הדייר פונה לאדריכל פנים מקצועי
כדי לבדוק אפשרות להזזת קירות פנימיים על-ידי מחיצות, הרחבת סלון על-ידי הורדת דלת המקשרת בין
. הסלון למרפסת וכו'. כך הוא מתכנן את הבית הפנימי עד כמה שאפשר, לפי צרכיו

גם אדם נולד לתוך צירוף מקרים מסוים, שעליו אין לו שליטה, יום לידה, שעת לידה, תאריך לידה, ומקום
לידה, וכמובן, זמן המוות - וכשאותו אדם רואה שהוא מצוי בבעיה בחיים בעניינים רבים, כמו לדוגמא, חוסר
הצלחה כללי, עיכוב בנישואים, מחלות לא מוסברות, הכל הולך "הפוך" - מומלץ לגשת לאיש קבלה מלומד
בניסים, ואפשר לקרוא על-פי הקבלה את המבנה הגורלי והנפשי של אותו אדם. המקובל מצטייד בידע
המאפשר לו לשנות את התוכנית שנולד לתוכה, ליצור תוכנית אחרת, ובעזרתה יוכל למנוע את הגורל שנקבע
. מראש

: הכל כמובן תלוי גם באדם עצמו, עד כמה הוא יבצע את מה שאמר לו המקובל לעשות כמו
. להתפלל מתי שצריך, להדליק את הנרות לעילוי נשמת הצדיקים, טיהור מסויים ועוד

ו


 

 

. אם דלת אחת נסגרת, דלת אחרת נפתחת