כ ולנו נולדנו לתוך צירוף מקרים שאין לנו שליטה עליו, יום לידה, שעת לידה, תאריך לידה, מקום לידה, שם
שבחרו לנו, וכמובן - זמן המוות. הקבלה היהודית למשל מסבירה שאין מקריות, לכל תוצאה יש סיבה, ויש
סיבה לכל מה שקורה בחיינו עין הרע, עיכוב במזל, בנישואין, בהריון, כשלונות והצלחות, מחלות, ותאונות
אינם קורים סתם כך ללא סיבה.
הגורל אינו עיוור. חוכמת הקבלה מלמדת אותנו את החוקיות והסדר של
. החיים, ובעיקר איך לכוון את הגורל ובכך לשפר את המזל, ואת איכות חיינו

כולנו נפעמים מול תהפוכות החיים. מי מאתנו אינו שואל מהו אותו דבר מסתורי, הגורם ללנו להתנהג באופן
מסוים, שלאחריו אנו שואלים בתמיהה: איך יכולנו לעשות טעות כזאת? מדוע זה קורה לנו? מדוע דווקא
עכשיו? האם הגורל עיוור? בעולמנו ובחיינו אין מקריות, לכל תוצאה יש סיבה, ולכל סיבה יש סובב. חכמת
. הקבלה מלמדת אותנו את החוקיות ואת הסדר של החיים
תבנית הגורל הבסיסית היא כזו, שאי אפשר להפר אותה. עם זאת ניתנת בידינו מידה מסוימת של חופש לשפר
את הגורל. קוצר הראות וחוסר הסבלנות מונעים מאתנו את השימוש בכלים העומדים לרשותנו, שבאמצעותם
. יכולים אנו לחולל מפנה בגורל הצפוי לנו

כשם שהחושך אינו יכול להתקיים בנוכחות האור, וחדר גדול חשוך נכנע לאורו של נר קטן, כך גם אנחנו
יכולים להשפיע על גורלנו שנקבע מראש, להגשים את רצוננו, לקבל או לשנות את המיועד לו. אנו יכולים
. להשפיע על הכוחות ולא להיות מושפעים מהם, ולשפר בכך את מזלנו ואת איכות חיינו


? מהו מזל

: למילה מזל שתי משמעויות
. גורל, מנת חלקו של אדם, כלומר, המזל הוא חלק בלתי נפרד מהגורל *
. כינוי לכל אחת משתים-עשרה קבוצות הכוכבים המהווים את גלגל המזלות *

. מזל טוב - ברכה מקובלת לבעל שמחה, ברית, נישואים וכו'. שיחק לו מזלו והצליח
. מזל רע - מזל שחור, כלומר, חוסר הצלחה בחיים

" למזל היה תפקיד עיקרי אצל חכמי התלמוד, כפי שמוצאים שכתוב: "הכל תלוי בו ולא בזכות
. ותפילה וצדקה משנות אותו. המזל הוא שגורם לאדם חוכמה, עושר, ילדים ופרנסה

. הקב"ה נתן לגרמי שמים כוח להאציל עלינו, אבל כוח זה מוגבל
הרגע החשוב והמכריע הוא רגע הלידה שנקרא גבול האסטרולוגיה, ומעבר לכך יהיה ניתן לשנות את המזל
מרע לטוב ואת הדברים רק באמצעות כוחות טהרה שניתנו לנביאים, לחכמי הסוד ולרבנים, שהם בקיאים
. ברזי הקבלה במשך כל הדורות

נשאלת השאלה
האם יש למערכת הכוכבים ולגרמי השמים השפעה על הטבע, על גורל האדם בכלל ועל גורל עם ישראל
? בפרט


רבי חנינא אומר: "מזל מחכים, ומזל מעשיר - ויש מזל לישראל", ולעומתו סבור רבי יוחנן ש"אין מזל
. " לישראל
הוא מסביר ואומר: "מנין שאין מזל לישראל"? ומסתמך על דברי ספר ירמיה (י', ב'): "כה אמר ה' אל דרך
. הגויים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה". כלומר, הגויים יפחדו ולא עם ישראל
רבי יוחנן ממשיך לנמק את גרסתו וטוען ש"אין מזל לישראל", על-פי ספר בראשית (ט"ו, ה'), שם בברית בין
הבתרים מסופר על אברהם אבינו וכתוב: "ויוצא אותו החוצה". כלומר, אברהם אבינו יצא ממערכת הכוכבים
. משום שאין למערכת הכוכבים שליטה על גורלו

. יחסם של חכמי ישראל לנושא איננו אחיד
אחד המאמינים הגדולים בנושא המזלות היה רבי אברהם בן עזרא המכונה "ראב"ע", שהיה הוגה דעות
מאמין, פרשן מקרא מובהק, פילוסוף, אסטרולוג, אסטרונום, רופא דגול ומשורר ששר על העוני שידע בחייו
: ועל גורלו וחוסר מזלו כך

. איגע להצליח ולא אוכל - כי עיותוני כוכבי שמי
. לו אהיה סוחר בתכריכין - לא יגועון אישים בכל ימי
והוא ממשיך ומתייחס לפסוק בספר דברים (ד', י"ט-כ'): "ופן תישא עיניך השמימה וראית את השמש ואת
הירח, ואת הכוכבים, כל צבא השמיים..." והוא אומר : "יש לכל עם ועם כוכב ידוע ומזל ויש מזל לכל עיר
ועיר", והוא ממשיך וכותב בספרו "יסוד מורא" שהקב"ה לקח את עם ישראל לנחלה, ועל כן הוציא אותם
. משום המזלות כל עוד הם מקיימים את התורה

רבי אברהם אבן עזרא ממשיך ומביא לדוגמא את העניין של נח שניצל מהמבול, כלומר, הקב"ה משנה את
חוקי הטבע לטובת חסידיו, והוא שומע את תפילותיהם - אבל אין זאת אומרת שאין "המזלות" משפיעים
בכלל על מה שקורה לאדם, או שדי שבני האדם יתנהגו ביושר כדי לבטל את השפעת המזלות, כלומר, אנשים
. כאן שלא שומרים מצוות ושוכחים מי ברא אותם הם נתונים לשליטת הכוכבים


רבי אברהם אבן עזרא אומר שנשקפות לנו סכנות עצומות מצד כוכבים מסוימים ומצד מערכות מסוימות
והתורה למעשה מדריכה אותנו כיצד להימלט מן הסכנות על-ידי מעשים ידועים, למשל, מצוות השבת ובייחוד
. קורבנות השבת, שנועדו לבטל את השפעתו המזיקה של כוכב שבתאי
וממשיך הראב"ע להסביר כי גם באמצע חודש ניסן וחודש תשרי, מצב הכוכבים הוא רע מאוד. תפילה בימים
. אלו, לדעתו ותקיעת שופר, מווסתות את הסכנות ומשפיעות לטובה על מערכת הכוכבים והמזלות


דעת הרמב"ם ועוד גדולים, בנושא המזלות

הרמב"ם - כמדען וענק רוח, דוחה את כל מה שהמדע לא מסכים איתו, והוא למעשה עובר בשתיקה על כל
. הסברות של המדענים, מפני שלפי דעתו יש בזה משום אמונה טפלה

רבי לוי בן גרשום (המכונה רלב"ג) סבור שהעולם העליון והכוכבים, ובמיוחד המזלות, משפיעים על עולמנו
. ואפשר לבטל את ההשפעות הרעות במעשים שהתורה מצווה אותנו עליהם ובכך להישמר

ר' חסדאי קר-שקש סבור כי יש לאומות העולם מזל, אבל אין לישראל מזל, ורק קיום המצוות משחרר אותנו
משלטון אבל לא בדרכים מאגיות, אלא שהקב"ה רוצה בעבודת בניו, והוא מבטל להם את כוח הכוכבים
. והמזלות משום שהם משרתים רק את הקב"ה - מי שברא את הכוכבים. רק הוא מכוון את פעולתם


? האם הכל תלוי במזל

אין אדם שיכול לפעול כנגד גורלו שנגזר מראש, אך אין לך דבר בעולם שאינו תלוי במזל, אפילו ספר תורה
שבהיכל. במסכת מועד קטן (כ"ח, ע"א) כתוב: "חיים, בנים ומזונות, לא בזכות תלוי הדבר, אלא במזל תלוי
". הדבר

ר' יוחנן אומר אין מזל לישראל,שנאמר: "כה אמר ה' אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמים
". אל תחתו
. ר' חנינא אומר: "מזל מחכים, מזל מעשיר ויש מזל לישראל". יש כאן מחלוקת

דוגמא לשינוי מזל

, כשאבהרם אבינו היה באור כשדים הוא היה אסטרולוג מדופלם וראה על-פי הכוכבים שאין במזלו בנים
הצטער מאוד ואמר לפני ריבון עולם, "הסתכלתי במזלי ובכוכב שלי, ואין אני ראוי להוליד בן". בהמשך
כתוב: "ויוצא אותו החוצה" (בראשית ט"ו, ה'). אמר לו הקב"ה: צא מכוח מזלך לטובה, שמרגע זה אתה
. נמצא מעל לכוכבים, ולא מתחתם, ומזלך ישתנה לטובה

, במקורות כתוב במפורש, ישנן ארבע דרכים לשנות גזר דין שניתן על-ידי שמים, והן: צעקה (תפילה), צדקה
שינוי שם ושינוי מעשה (מקום). בהמשך הסיפור על אברהם אנו רואים שהוספת ה' לשמם של אברם ושרי
שינתה את מזלם. למרות מה שקבעו הכוכבים, הם זכו להולדת בן זכר וקראו את שמו יצחק. האות יוד של
שרי, שהופיעה בסוף שמה, עברה והופיעה בתחילת שמו של יצחק - והתחלקה לשתי אותיות ה'. אברהם קיבל
. ה' ושרה קיבלה ה', וכך נשתנה מזלם וזכו להוליד בן זכר

* הסבר שמו של יצחק*

. האות יוד - מספרה בגימטריה הוא עשר - וזה כנגד עשרה ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו
. האות צ - מספרה בגימטריה הוא תשעים - שרה היתה בת תשעים שנה כשילדה את יצחק
. האות ח - מספרה בגימטריה הוא שמונה כנגד שמונה ימי מילה
. האות ק - מספרה בגימטריה הוא מאה - אברהם אבינו היה בן מאה שנה כשנולד יצחק


המזל על-פי הזוהר

. רבי אלעזר פתח ואמר, "הכול תלוי במזל, ואפילו ספר תורה בהיכל", וממשיך הזוהר ושואל
. מדוע נקרא "מזל"? ומשיב, שממנו תלויים ההצלחות וממנו מזדלזלים העליונים והתחתונים

לפני מתן תורה כל בריות העולם היו תלויים במזל, אך לאחר נתינת התורה, יצא עם ישראל מתחת שלטונם
של הכוכבים והמזלות. הדברים אמורים דווקא על מי שעוסק בתורה, אבל מי שלא עוסק בתורה, חוזר להיות
. נתון תחת השפעת הכוכבים והמזלות

: בזוהר כתוב על ימים של דין וימים של רחמים

בשבוע יש זמנים של רצון, ויש זמנים של דין, וכן לגבי הימים, יש ימי רצון ויש ימי דין, ואפילו בשעה יש זמנים
. " שונים - יש רגעים של רצון ואז העולם מתבסם, ויש רגעים של דין. ועל כך כתוב - "ועת לכל חפץ
? נשאלת שאלה האם מזל יום משפיע או מזל שעה משפיע
. רבי יהושע בן לוי מסביר כי מזל יום הוא המשפיע
, בגמרא במסכת שבת (קנו ע"א) כתובים דברי ר' יהושע בן לוי הסובר כי הכל תלוי במזלו של היום בשבוע
. כלומר, כל יום משבעת ימי השבוע יש לו מזל אחר


הקשר בין יום הלידה למזל שיהיה לאדם

. הירושלמי כתב (ר"ה פ"ג, הלכה ח') שביום לידת האדם מזלו חזק וטוב

רגע הלידה יקבע אילו מאורעות יעברו על היילוד. שעת הלידה ושעת העיבור - בשעת לידת האדם, וגם בשעת
עיבורו, נגזרים עליו כל מאורעותיו. הכל נרשם במזל כשנולד וגם בשעה שנתעברה אמו, מלאכי השרת שומעים
.( מאחורי הפרגוד ובא הכרוז לכל העולמות (דברי בעל "דברי חיים" פרשת מקץ

. כתב ר' צדוק ב"קונטרס דברי חלומות": ביום שאדם נולד, מזלו חזק
, ביאור העניין שצדיקים מתים ביום שנולדו בו, המיתה לצדיק היא התרוממות מזלו, שפושט לבוש שק הגופני
ולובש חלוק דרבנן הרוחני, להיכנס לעולמות העליונים וליהנות מזיו השכינה, ועל כן נאמר "טוב יום המוות
". מיום היוולדו


? כיצד נוכל לדעת מהו המזל השולט בחיינו

: קיימים שני גורמים עיקריים
. מספר השם *
. חישוב מספרי של תאריך לידה, יום לידה, ושעת לידה *
. השם מבטא את הסביבה הקרובה, התורשה, המשפחה והאפשרויות
תאריך לידה הוא כוח פנימי המעיד על קצב האנרגיה של אותו יום שבו נולדנו. קצב זה ממשיך לזרום עד סוף
החיים. תאריך הלידה הוא קבוע ובלתי ניתן לשינוי. לעומתו, שם ניתן לשינוי. שם אינו תווית המודבקת
. במקרה. שמו של אדם הוא זהותו, והוא עשוי להראות מי האדם באמת

כאשר מספר השם שווה למספר תאריך הלידה או גדול ממנו, קיימת זרימה של אנרגיה המביאה לשקט פנימי
. והצלחה בחיים
כאשר מספר השם קטן מתאריך הלידה, קיימת הדחקה של הזרימה המעוררת בעיות, והאדם מתקשה ליישם
. את רצונותיו ושאיפותיו

לסיכום
כשבידינו כל הנתונים על האדם, יום לידה, שעת לידה, ושמו, לעיתים מבקשים גם את שם האמא, יש לערוך
, חישוב מספרי של שמו ושל שם אמו, ולבדוק אם יש ניגוד בכוח מזלו. קיימת אפשרות של החלפת השם
החלפת מקום מגורים או פעולה רוחנית (קמיע, ברכה, קריאת פרקי תפילות מיוחדות, סגולה), כדי לתת
. לאדם חיזוק רוחני להתגבר ולהצליח במעשיו

. מפורט בהרחבה בנושא נומרולוגיה בתפריט הראשי *
ו


 

. הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים