תויתוא

דצמ ןה תוינחור הנשי תואו תוא לכב יכ וכיראהו ובתכ וניתובא
ןמ תפרטצמ רשאכ ןכש לכו .הלש יכרעה רפסמה דצמ ןהו התרוצ
ררועמ אוה, ארקנ םשה (הלמה) רשאכו .תועמשמ תלעב הלמ תויתואה
.הלעמל ושרוש תא
ןתמצע ראבל ךיראה איליטאקיג ףסוי בר שודקה ברל דוקינה רפסב
לכ השעמל וארבנ ןהב רשא ןשרושב תויתואה ב"כ לש ןתשודקו
.םימלענ תודוס םהב םיזונג םיגתהו תודוקנה ,םימעטה לכו ,תומלועה
רפסב תויתואה תודוסמ טעמ תולגל לחהש ןושארה היה וניבא םהרבא
יברד תויתוא רפסב אביקע יבר לודגה אנתה ךכ רחאו ,הריציה
תומשה לכ םיפוריצה לכ -תויתואה דוס לע היונב הלבקה לכו.אביקע
דוס לע יונב שממ לכה, תורזג םילטבמו עפש םידירומ םכרד רשא
תויתואב תמגופ םיאטחה ידי לע לארשימ שפנ לכ.תויתואה תורבחתה
וילע, הדוותמו דמוע םדאה רשאכו .המש תויתואב ןכו תונוילעה
שפנ לכ יכ ,םגפש םיפוריצה ןקתל ידכ ב"אה דוס יפל םיאטח ריכזהל
ידי לע .תויתואב םגופ אטוחהו .שממ הרות רפסכ אוה לארשימ
אטחה ןמ ומגפנש תויתואה ,תיתימא הטרח םע ב"אב ןקתנש יודיוה
יודיוהו םדאה לש ויתומצעב תינחור הניחבמ קקחנ אטח לכ .תונקתנ
בתכנ ךכ -תויתוא אוביר 60 הפיט לכב .קקחנש ףוריצה תא איצומ
לש רומחה ןוועה עיגמ ןכיה דע דואמ םש ךיראמו 'ךלמה קמע' רפסב
תונוילעה תויתואה תא םגופו לבלבמ רשא ,הלטבל ערז ,תירבה םגפ
הרותב קוסיע אוה ןוקיתה רקיעו .םינוציחה תא דואמ דע הברמו
ליפמ זא ,הנישה םדוק ארוקש עמש תאירקב דואמ ושפנ רוסמיו ,לוקב
סח לשכנש ימ .הוקמה תליבטב דימתי ןכו ,םינוציח יפלא גרוהו
לע טרחתה ונייהד -הבושת השע וא ,היוג וא שיא תשא ןוועב הלילחו
ןוכנ תאז לכב .ותבושת תלבקתמ ,וישעמל בושל אל לביקו וישעמ
לכ בכעי אלש ידכ ,הזל ןוקית ךורעל םילבוקמה תעד יפ לע דואמ
.תובוט תועפשה ינימ
תובאה תשולש לש תוביתה ישאר םיאצמנ לארשי םשה לש תויתואה שמחב
.תוהמאה עבראו
בקעי קחצי     דוי
הרש     ןיש
לחר הקבר     שיר
םהרבא     ףלא
האל     דמל
.תויתוא 13 דחיב םנשי בקעי קחצי םהרבא , ףסונ רבד
.תויתוא 13 דחיב םנשי האל לחר הקבר הרש
ה-ו-ה-י היירטמיגב 26 , 13+13 =26 תויתואה לכ לש ףוריצ
תובאה תומשנב שרשומ אוה לארשי םעל ךייש רשא לכ יכ עידוהל,
םש 26 , םייח םיקולאב שרשומ אוה ןכו תושודקה תוהמאהו, םישודקה
אוביר םישש - לארשי תובית ישאר יכ השודקה הרותב ןכו.היוה
.הרותל תויתוא

הריצי רפס יפל תויתואה
רפסב אבומש יפכ ,תויתואה לש תואצומה תשמח יפל ב"אה תקולח
:ןה תוצובקה , הריציה
יפל.העילבה תיבבו ןושלה ףוסב תשמשמ-ןורגה תויתוא  ע"החא
י"ראה
.הניבה חכל תורושק
י"ראה יפל ,ןושלה שארבו םייתפשה ןיב -םייתפשה תויתוא ף"מוב
.תוכלמל תורושק        
.המכחה חכל תורושק י"ראה יפל-ך"יחה תויתוא ק"כיג
י"ראה יפל.לוקה םע תשמשמ,ןושלה שארב-ןושלה תויתוא ת"נלטד
.הניבו המכחל תורושק              
.החוטשו הבוכש ןושלבו םיינישה ןיב-םיינישה תויתוא ץ"רשסז
י"ראה יפל
.דוהו חצנל תורושק

ם"ב ל"א חתפמ
ל-א
מ-ב
נ-ג
ס-ד
צ-ה
פ-ו
צ-ז
ק-ח
ר-ט
ש-י
ת-כ

.ינחור דוסי ,דמלל,ףלאל התועמשמ-א

'מ תואה םג ךכו ,תיב לש ןויערה תא העיבמ ןכא תיב תואה-ב
אובל דיתעל התועמשמ ךא,םינוש םירבשל תזמרמ 'ב תואה.ןועמ ןושלמ
לכש דחא קוספ שי ך"נתה לכבש ןיינעמ .'מ- ל התכיפהב אטבתת
חלשש תונתמה לע רבדמה קוספה והזו.'מ תואב תומייתסמ ויתולימ
יפכ. 'וכו...םירומח,םייתאמ םיזע' ( ו"ט ב"ל תישארב) ושעל בקעי
תומואל זמר ןה תומהבה לכ ,הז קוספ לע רהוזבו הבר שרדמב אבומש
זמר ךכב .תרחא המהבל הלושמ המוא לכ ירהש ,לארשיל תורצ ושעיש
קיצהל ) ולש דיקפתה תא ושעיש תומוא הברה ויהיש ושעל בקעי
לש המיתס היהת ,תיפוס 'מ היהת רבד לש ופוסב ךא, ( לארשיל
.תורצה
.תוימינפ לש תוא ,הניבה תוא איה 'ב תואה
םושמ למיג .םידסח תולימגו תלוזל הניתנ לע תזמרמה תוא-'ג

ןושלמ אב קדצש .'ג תואב רצונ (רטיפוי) קדצ בכוכ .דסח תולימג
תיעבטה הייטנה וב הייהת ,הז בכוכ תעפשה תחת דלונש ימו הקדצ
ןכלו קדצ לזמ תחת דלונ ל"זח יפלש וניבא םהרבאלש ומכ.הניתנל
.ותוהמו ושפנ ךותב העובט םידסח תולימגו הניתנל הייטנה וב התייה
תטשומ ולגר רשא םדא תרוצכ 'ג תואה לש התרוצש תרמוא ארמגה
תואב רצונ (רטיפוי) קדצ בכוכ.הניתנ תארקל םדקתמ אוהש,המידק
וב היהת, הז בכוכ תחת דלונש ימו , הקדצ ןושלמ אב קדצש,'ג
קדצ לזמ תחת דלונ וניבא םהרבא ל"זח יפל .הניתנל תיעבטה הייטנה
ושפנ ךותב העובט םידסח תולימגו הניתנל הייטנה וב התייה ןכלו
.ותוהמבו
'דס'  'דוסי' תויתוא ןה,ןהיתש ןיב רשק שי 'סו 'ד תויתוא-ד

. 'דוס'ו (סיסב)
ריואו שאל זמר התרוצ יפ לע, תודוסיה תעברא לע תדמלמ 'דה
.הלעמ םילועה
.ל"זח םירמואש יפכ םלועה תא אוה ךורב שודקה ארב הב תוא-ה

סינכה הז ירחאו 'ד תואב הליחתב םלועה תא ארב 'הש הלבקב בותכ
.םלועה ארבנ הנממו 'ה תואה הרצונ ךכו 'י תואה תא וכותל
.תוננובתהה לש, הניבה לש שרושה איה וז תוא
וליאו הניב תלמסמ 'ה תואה .םיבוט גוז ינב םה 'ע תואו 'ה תוא
'ה תוא .הניבה לש תוטשפתה.הז דוסי לש תוטשפתה איה 'ע תואה
.תוינורג תויתוא ןה 'ע תואו
תזמורו ה ו ה י 'ה םש תויתואמ תחא איה , תטשומה דיל זמר-ו

תוא איה תפסונ תועמשמ 'ו תואל שי הלבקה יפל .תעדל הלבקה יפ לע
תוא איה 'ו תואה .תמא לש תוא איה 'ו תואהש רמאנ רהוזב .םייחה
לש דוסיה תוא םג איה .תמא לש רשוי ,רשוי העיבמ ןכ לעו הרשי
עקרקל הרושק 'ו תואה .םייתפש תויתוא 'פ תואהו 'ו תואה .השודקה
םידרוי) רתוי םידבכה תודוסיה ינש םהש , רפעו םימ לע תזמורו
.( הטמ
'צ תואהו 'ז תואה .תונוזמ לע םגו קשנ ילכ לע הרומ 'ז תואה ז

.םייניש תויתוא
לזמ.(תומימח) ישגר דואמ חכ למסמה ,ןטרס לזמ לש תואה איה-ח

,וידחי םידעוצ 'ק תואהו 'ח תואה .תואאתה חכ תא קזחמ ןטרס
לבוקמו ) םדאה לש יוקיח אוה 'ק תואה.בויחלו הלילשל
איה 'ק תואה.( רדא שדוחב םידלונ םינקחש הברהש היגולורטסאב
תופילקה ולא האמוטבו 'ה תדובע יהוז השודקב .קחשמ לש ןיינע
.תוינוציחה
.בוט, רהוט איה 'ט תואה -ט

תא םיהולא אריו' קוספב הרותב הנושארה םעפב העיפומ 'ט תואה
'נ תואהו 'ט תואה .רואה תא תלמסמ 'ט תואה .' בוט יכ רואה
.רואל תורושק ןהיתשו קודה רשק ןהיניב תורושק
.המכוחה תא תלמסמה תוא איה -י

.רתכ הנושארה הריפסה תא תלמסמ 'כ תואה -כ

.ףוסו הלחתה, םלש לגעמ תווהמ 'ת תואהו 'כ תואה
תואה איה ,תויתואה לש ךלמה איה 'ל תואה הלבקה יפ לע- ל

םדאה בלל המודב , ונממ הלאמש תצק םנמא) זכרמב תאצמנ,תיעצמאה
םרומ אוה ךלמהש ומכ ,תויתואה ראשמ ההובג םגו ,(לאמש דצל הטונה
.ינחור דוסי תלעב תוא .םעה לש וזכרמ אוהו םעמ
, 40 הכרעש 'מ תואה.דסחב רושק ,םימה דוסי רצונ הב תוא-מ

םחרב תישענ רמוחה תיינב .רמוחה לש ןיינבהו רמוחה תא תמלגמ
.רמוחה הנבנ םחרב .תויתואה ןתוא ןה 'םחר'ו 'רמח',
(ם) הרוגס 'מו (מ) החותפ 'מ לע תרבדמ תבש תכסמב ארמגה
'מה וליאו ,חותפ םחרל תזמור החותפה 'מה : וז איה התועמשמו
רבועל שורדה ןמזה הז םוי םיעבראו, 40 ='מ .רוגס םחרל המותסה
הינב לע םיזמרמ םוי 40 ,ללכ ךרדב, ותרוצ תא לבקל ידכ
:ל"זח םיריבסמו, לובמה היה םוי םיעברא .רמוח לש תורצוויהו
אל תודלו ךכמ האצותכ ודלונו םיירסומ אל םייח ויח םישנאהו תויה
.הלאכ םייח סורהל תנמ לע םוי 40 םישרדנ ויה, םילמרונ
םלועה יונב םהב תודוסיה תעבראל זמר 4 : 4x10 הז םיעברא
םוי 40 ךשמב רמולכ, תומלשה רפסמ- 10 .( רפע, םימ,ריוא,שא)
.ותומלש תא לבקמ רמוחה
רבד, 50 = 'נ.(הרהט ירעש 'נ) רואל הלבקב תזמרמ 'נ תואה -נ

תלוזל הניתנ לע תמרמה תוא .הניבה ירעש 50 תא ונל ריכזמה
םישרושה דחא .נ.ת.נ איה הניתנ הלמה שרוש.םידסח תולימגו
ןואגה רמואש יפכו תואה התואב םימייתסמו םיליחתמה םידיחיה
ןיעכ ,השדח הניתנ הדילומ הניתנ לכש אוה ךכל רבסהה, הנליומ
אוה ןתונש ימ יכ ,הלבק םג היתובקעב תררוג הניתנ לכ. לגעמ
תוברב יכ םימה ינפ לע ךמחל חלש תניחבב,לבקמ םג רבד לש ופוסב
.השדח הניתנל ,הלילח רזוחו ,ונאצמת םימיה
.רואל תורושק ןהיתשו קודה רשק ןהיניב תורושק 'נ-ו 'ט תויתוא
'דס', 'דוסי' תויתוא ןה, ןהיתש ןיב רשק שי 'ס-ו 'ד תויתוא-ס

.'דוס'ו (סיסב)
.'םלוע' לע תזמרמ ,לוגיע תרוצ, התרוצש , 'ס תואה
.הייארה ,םייניעה תוא איה ןיע תואה-ע

הניב תלמסמ 'ה תואה . םיבוט גוז ינב םה 'ע תואהו 'ה תואה
.הניבה לש תוטשפתה .הז דוסי תוטשפתה איה 'ע תואה וליאו
,ןירדהנסבש םינקז 70 .הרותל םינפ 70 םהש , 70 = הירטמיגב 'ע
.תוטשפתה לע הרומה רפסמ אוה 70 ,םלועה תומוא 70
תעדל יוטיב םה רובדהו הפה .רובידה, הפה תוא איה 'פ תוה-פ

חכ אוה הפה חכש עודי הלבקב .תעדה תוא איה 'ו תואהו םדאה
.םייתפש תויתוא 'פ תואהו 'ו תואה .קידצה ףסוי למסמ ותוא השודקה
ןושל, דיצ לע תזמור, ידצ ינשה המשו איה קידצ ןושל 'צ תואה-צ

רציה תא םידצ םיקידצהש אוה הלא תויועמשמ יתש ןיב רשקה , הדיצ
וישעש יפכ , לילש שומיש םג דיצב תושעל רשפא ןבומכ ,םהלש ערה
הדימב קידצ תויהל לוכי םדא .ערהל דיצ שיא היהש רמאנ וילע .השע
אוה םא , ךפיהל םא ךא : וברקבש ערה רציה תא דוצל לדתשמ אוהו
רציל יוטיב אוהש ימינפה לוקה ותוא תא , ונופצמ תא אקווד קיתשמ
.םדא לש ותריחבב יולת לכה ,עשרל ךפהייש ירה - םדאבש בוטה
.םייניש תויתוא ןניה 'צ-ו 'ז תויתואה
'ק תואה תועמשמ.השודקה תא הלש יבויחה ןפב תלמסמ 'ק תואה-ק

ףוק ומכ איהש לע ךכ תארקנ 'ק תואהש רמוא רהוזה . יוקיח איה
.השודקה תא תוקחל םיסנמש תוחוכל תזמרמ 'ק תואה .םדא ןב ירחא
קידצהש רמוא ןהכה קודצ 'ר ? השודק ןיבל יוקיח ןיב רשקה המ
םשו תוא שדוח לכל שי הריציה רפס יפל .'ה יכרד תא הקחמ
לש שדוח אוה, 'ק תואה תנייפאמ רדא שדוח תא. ותוא םינייפאמה
.(םירופ) יוקיח
.םיגד לזמ תוא איה 'ק תואה
.שי איה 'ר תואה תוימינפ-ר

ןושלמ 'ש תואה .הרובגו ןידל רושק , שאה דוסי רצונ הב תוא-ש

אלה םיערה' הלבקב תוארקנ הניבהו המכחה. הניבה תא תלמסמ ןוניש
.לכה דוסי איהש תעדה תא םירצוי דחיבש ,'םידרפנ
'ת תואהו 'כ תואה.'תוכלמ' הנורחאה הריפסה תא תלמסמה תוא-ת

:אוה תוריפסה רדס( .ףוסו הלחתה ,םלש לגעמ תווהמ
.תוכלמ,דוסי,דוה,חצנ,תראפת,הרובג,דסח,הניב,המכח,רתכ

.וריאי ןה זא תוקחמנ תויתוא לע דיס ףשפשת םא
.ןתוא אורקל לכות זא תושטשוטמ תויתוא לע ןמש חרמת םא